Privacyverklaring

Francien van de Wiel werkzaam als therapeut / trainer / coach bij Tridance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Francien van de Wiel is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@tridance.nl of 0641573922.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tridance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Tridance en omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, of in een persoonlijk onderhoud
– Medische gegevens voor zover noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskunde aard zoals het verstrekken van gezondheidszorg.

Tridance verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling
– Een passende behandeling te kunnen geven
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming:

Tridance neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen wanneer er sprake is van therapie:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adres > 10 jaar > Voorgeschreven termijn beroepsverenigng FVB
Medische gegevens > 10 jaar > Voorgeschreven termijn beroepsvereniging FVB

Delen van persoonsgegevens met derden:

Tridance verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tridance.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Tridance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Tridance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tridance.nl

SSL Certificaat
De website van Tridance maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

In kaart brengen websitebezoek:

Tridance maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:
– De site gebruikt Google Analytics-cookies
– Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
– Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
– Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
– Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies